Общинско предприятие
„Комплекс за детско хранене“

Официален сайт

1

2

3

Политика за защита на лични данни

Политика за защита на лични данни
ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НАСТОЯЩИЯТ УЕБ САЙТ
 
ОП „КОМПЛЕКС ЗА ДЕТСКО ХРАНЕНЕ“
ОБЩИНА ВАРНА
 
ПОЛИТИКА ЗА
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Настоящата Политика за защита на личните данни не регламентира права и задължения, а има за цел да обясни защо и какви лични данни събираме, как ги обработваме, съхраняваме, в това число кога е необходимо да разкриваме лични данни на трети лица. С тази политика се предоставя информация за правата, които потребителите имат във връзка с обработването на лични данни от ОП “КДХ“.
КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ
Имена, единен граждански номер на Вас и Вашето дете, като ползватели на предоставената от нас услуга; данни за здравословното състояние – данни за хранителния режим на детето, данни за кореспонденция с родителя (адрес на електронна поща, телефонен номер, адрес или др.). Личните данни се събират във връзка със спазване на законови задължения.
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРИ ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Обработваме лични данни добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните за конкретни, изрично указани и законни цели в съответствие с действащото законодателство – Наредба №26 от 18.11.2008г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях. Обработваме лични данни само за законни цели. Обработката на лични данни не надхвърля периода, необходим за постигането на тези цели, освен ако сме задължени да ги съхраним в съответствие със законодателството. Въвели сме необходимите технически и организационни мерки, за да защитим вашите лични данни от случайно или незаконно унищожаване или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.
КАК СЪБИРАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА НАШИТЕ КЛИЕНТИ
В повечето случаи получаваме информация директно от субектите на данни, когато те попълват заявления за получаване на предоставяната от нас услуга, подават сигнали в нашия сайт или на електронната ни поща, попълват „Книгата за препоръки, похвали оплаквания“ в пунктовете за раздаване на храна.
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ
При наличието на установени със закон предпоставки, личните данни, събирани и обработвани от ОП „КДХ“, следва да бъдат предоставяни на компетентните органи.
КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Съхраняваме личните данни за срок, съгласно нормативните изисквания.
 
 
 
КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА:
Според Общия регламент за защита на личните данни субектът на данни (физическото лице, за което се отнасят данните) има право на:
  • Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);
  • Достъп до собствените си лични данни;
  • Коригиране (ако данните са неточни);
  • Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);
  • Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
  • Преносимост на личните данни между отделните администратори;
  • Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
  • Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин, който го засяга в значителна степен;
  • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.
Физическото лице, което е субект на данни, има право да получи информация за администратора на лични данни, както и за обработването на личните му данни.
Тази Политика за защита на личните данни е актуална към 01.07.2019 година.

Настоящата Политика за защита на личните данни може да бъде променяна или допълвана поради изменение на приложимото законодателство, по инициатива на ОП „КДХ“ или на компетентен орган (напр. Комисията за защита на личните данни).
 
ДАННИ ЗА КОНТАКТ С ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ
 ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ КЪМ ОП „КДХ“
 
По всички въпроси касаещи обработването на Вашите лични данни, може да се обърнете към определеното от ОП „КДХ“ длъжностно лице по защита на личните данни, по Ваш избор на някой от посочените данни за контакт:
 
Телефон: 052 / 820 910
Адрес: гр.Варна, бул „Мария Луиза“ №11, ет.3
Електронен адрес: op.kdh.vn@mail.bg
Декларация за специфичен режим на хранене
Заявление за нови абонати на Детска кухня