Общинско предприятие
„Комплекс за детско хранене“

Официален сайт

1

2

3

Условия за ползване на услугата детска кухня

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА „ДЕТСКА КУХНЯ“ към ОП „КДХ“ - ВАРНА


1. Обхват на услугата

 
Услугата „Детска кухня“ се предоставя за неорганизиран контингент деца – деца от 10 месеца до 3 години, отглеждани в домашна обстановка (Наредба № 26/18.11.2008 г. на МЗ за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях и Наредба №2/07.03.2013г. за здравословното хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни). Съгласно Наредба
№1/22.01.2018г. за физиологичните норми за хранене на населението, храната се приготвя съобразно две менюта – І група (от 10 месеца до 1 година) и ІІ група (от 1 година до 3 години).
 

2. Регистрация на абонат

 
РЕГИСТРАЦИЯ на абонат се допуска след навършване на 9 месечна възраст на детето в електронния портал „Виртуална кухня“ на адрес: https://kdhvn.uslugi.io
 

ВНИМАНИЕ! ЗАЯВЯВАНЕ И ЗАКУПУВАНЕ на ваучери/купони/ се допуска след навършена възраст на детето - 10 (десет) месеца.

 
Порталът е достъпен от сайта на ОП „КДХ“ Варна: https://opkdhvarna.com/
 

3. Потвърждаване на регистрация и активиране на абонат

3.1 За активиране на абонат е необходимо в срок до 7 работни дни след РЕГИСТРАЦИЯ в електронната платформа се представят на място:  
 1. от понеделник до петък, от 8:30ч. до 12:00ч., в Детска кухня № 5, с адрес: гр. Варна, ул. „Яне Сандански“ № 1

или

 1. от понеделник до петък, от 8:30ч. до 12:00ч. и от 12:30ч. до 16:00ч. в Управлението на ОП “Комплекс за детско хранене“, с адрес: гр. Варна, бул. „Мария Луиза“ № 11, етаж 4/ на посочения адрес няма асансьор и достъпа с детски колички е трудно достъпен/.
 
необходимите документи за записване:
 
 • Ксерокопие на акт за раждане на детето;
 • Медицинска бележка от личния лекар за изключване на алергия към храни;
 • В случаите, когато детето е с хранителна алергия - Протокол от комисия към Втора детска клиника УМБАЛ „Света Марина“ или лекар специалист, като точно е указан един от утвърдените четири режима на хранене/ Първи режим, Втори режим, Трети режим и Четвърти режим/
 • Заявление по образец – попълва се на място, при потвърждаване на приема;
 • Декларация по образец /само за деца с хранителна алергия/ – попълва се на място, при потвърждаване на приема;
      Заявлението и Декларацията са неразделна част от настоящите условия.

Изискуемите документи, в 7-дневния срок се предават в горецитираните обекти за потвърждаване на РЕГИСТРАЦИЯТА и активиране на ПРОФИЛА, от служител на предприятието.
 
В случай, че абоната не представи в 7-дневния срок, необходимите документи за потвърждаване на регистрацията, заявката се анулира. След което е необходимо да се направи нова регистрация с ново потребителско име.

3.2 След активиране на услугата абонатът получава достъп до профила си в платформата. В меню „Указания“ е предоставено ръководство за работа с платформата - в електронен вид, с възможност за съхранение и печат.
 
3.3 След активиране на достъпа, на абонатите се предоставя кодиран чип, който удостоверява, че детето е абонат на детската кухня. Чипът е необходим при получаване на храна.

3.4 Заявяване и закупуване на ваучери се допуска след навършена възраст на детето - 10 (десет) месеца.

4. Заявяване и закупуване на ваучери/купони за храна/  

4.1 Ваучери се заявяват и закупуват за период от една или две седмици напред, както и само за събота и неделя, според желанието и възможностите на родителите. Може да се заявява единична или двойна порция за избрания период.  

4.2Дневната такса за ползване на детска кухня е в размер на 1,20 лв. За деца близнаци, тризнаци и по две деца в семейство, таксата е 1,00 лв./ден. – съгл. чл. 34 (4), Приложение № 1 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Варна.  

4.3 Заявяване и заплащане на ваучери/купони/ онлайн за следващ период от една или две седмици е допустимо от понеделник до четвъртък /включително/. Възможните методи на плащане са: ePay, EasyPay, с дебитна/кредитна карта.
 • При заявено плащане с метод EasyРay /Изипей/се генерира десет цифрен код, с който се извършва плащането в офиси на EasyРay /Изипей/в срок до 24 ч. от момента на заявката.
 • При плащане чрез e-Pay Ипей/, е необходима регистрация в системата на e-Pay Ипей/, след което може да се плати с банкова карта или от микросметка.
4.4 Закупуване на ваучери с плащане в брой се предлага понеделник, сряда и петък от 8:30ч. до 12:00ч., в Детска кухня № 5, с адрес: гр. Варна, ул.„Яне Сандански“ № 1.  

4.5 В профила си абонатът има достъп до справки по заявени и закупени ваучери.  

5.Проблем с профил на абонат

5.1 При блокиран профил/забравена парола, абонатът използва връзката „Забравена парола“. Следва стъпките по възстновяване на достъпа до системата. На посочения при регистрация имейл адес ще му бъде изпратена нова парола за достъп.  

5.2 Алтернативен вариант е възможността абонатът се свърже с ОП „КДХ“ на следните телефони: 0882165333 или 0882165306 в рамките на работното време. След потвърждаване самоличността на абоната, администратор ще даде указания на абоната за вход в системата.  

6.ОП „КДХ“ не предлага храна в следните случаи:

 • Официални празници;
 • Други предварително обявени от кухнята дни.
 

7.Указания при взимането на храна:

 
 • Разделянето на получаваната храна на І и ІІ група се извършва автоматично от електронната платформа, съобразно възрастта на детето - І група (от 10 месеца до 1 година) и ІІ група (от 1 година до 3 години). Това е съобразено с необходимия адекватен прием на енергия, хранителни вещества и консистенция на храната за съответната възраст (Наредба №1/22.01.2018г. за физиологичните норми за хранене на населението).
 • Взимането на храна става след чекиране в разливочния пункт с предоставения чип на абоната;
 • Храната се получава само от разливочния пункт, за който са закупени ваучери
/купони/ за храна;
 • Всеки абонат е длъжен да спазва работното време на разливочния пункт;
 • Абонатите следва да носят измити и дезинфекцирани съдове /бурканчета/, за получаване на храната – за деца на общ режим.
 
 • За децата с хранителни алергии, храната се издава в индивидуални съдове за еднократна употреба.
 • Абонатите са задължени да пазят чистота в пункта и около него;
 • Абонатите са задължени да пазят децата на безопасно разстояние и да освобождават място пред пункта за спиращите автомобили на КДХ по време на разтоварване на храната;
 • Храната е предназначена САМО за обедно хранене. Храната не се съхранява и не се замразява;
 • Обедното меню включва: супа, основно ястие и десерт;
 • Храната не се преотстъпва на деца, които не са абонати на ОП “Комплекс за детско хранене“;
 • Изготвя се седмично меню за информация на родителите, което се поставя на видно място във всеки раздавателен пункт, както и на сайта на предприятието. Възможни са промени в предварително обявеното меню.
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА НОВИ АБОНАТИ
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СПЕЦИФИЧЕН РЕЖИМ НА ХРАНЕНЕ
 

ВАЖНО!!!
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ПРИ ЗАГУБА НА ЧИП, СЛЕДВА САМИ ДА СИ ЗАКУПИТЕ:
РФИД ТАГ ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪП НА 125 kHz.
СЪЩИЯТ ТРЯБВА ДА ПРЕДОСТАВИТЕ ЗА АКТИВИРАНЕ: 
1. В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОП "КОМПЛЕКС ЗА ДЕТСКО ХРАНЕНЕ", АДРЕС: БУЛ. МАРИЯ ЛУИЗА №11, ЕТ.4 ОТ 08,30Ч. ДО 16,00Ч.
2. НА АДРЕС: УЛ. ЯНЕ САНДАНСКИ №1 ОТ 08,30Ч. ДО 12,00Ч.
ЗА ДА ИМАТЕ ДОСТЪП, ДА ПОЛУЧАВАТЕ ХРАНА.